Klublove/Vedtægter

Brønshøj Bordtennis Klub love / Vedtægter - 2019

Skrevet af Esther Zivadinovic den 16. juli 2019. Ændret på generalforsamling 16.06.21.

 

 1. Navn og Hjemsted

Klubbens navn er Brønshøj Bordtennis af 1. marts 1944. Hjemsted for klubben er Københavns kommune.

 1. Formel

Klubbens formål er gennem en ungdoms- og 60+ afdeling ved promo interesser for bordtennis samt at udbrede kendskabet til og give instruktion i bordtennis.

 1. Ind- og udmeldelse

Klubben består af aktive og passive medlemmer. En indmeldelse er bindende, hundrede kan ikke betragtes som værende medlem med de dertil hørende rettigheder og pligter, før kontingent er bedre. Udmeldelse skal ske ved skiftende henvendelse til kasserne med mindst 14 dage varsel senest 15. august for at få virkning for den næste kontingentperiode. Et eventuelt skyldigt kontingent skal betales i forbindelse med udmeldelsen.

 1. Kontingent

Det årlige kontingent faste af generalforsamlingen.

Årlig kontingentet erlægges forud pr. 1. september. Såfremt og medlem kan ikke have betalt kontingent 14 dage efter betalingsfristens udløb, som er 14. september, sender og rykkerbrev med et gebyr på kr. 150, -.

Er det samlede beløb ikke betalt efter yderlige 14 dage sender rykkerbrev nr. at med et gebyr på kr.150, -.

Er der ikke betalt 14 dage efter rykkerbrev nr. til, vil bestyrelsen ekskludere medlemmeret. Endvidere vil den sikre blive spærret i BTDK.

Fornyet optagelse kan jeg så fald kun ske ved betaling af den skyldige gæld. Bestyrelsen har mulighed for at fritage et medlem, der skriftligt og grundlag ansøger herom, for kontingentbetaling for maksimalt et år ad gangen

 1. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i enhver henseende. Den årlige, ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af ​​marts måned. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 21 dages varsel med angivelse af tid, sted, dagsorden, og de reviderede årsregnskaber vedlægges. Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelsen blev kendt på klubbens hjemmeside og sendt ud på mail til alle medlemmer. Dagsordenen skal indeholde en specifik angivelse af de punkter, der ønskes behandlet og de fuldstændige forslag skal sammen med eventuelle medlemsforslag mindst 4 dage før generalforsamling tilbydes til eftersyn i klublokalet og så vidt mulig offentliggørelse på hjemmesiden.

 1. Dagsorden

Dagsordenen ved de ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Bestyrelsens beretning inkl. valgt
 5. Fremlægning og godkendelse af regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af formand for 2 år (lige år)
 9. Valg af næstformand for 2 år (ulige år)
 10. Valg af kasserer for 2 år (ulige år)
 11. Valg af sekretær for 2 år (lige år)
 12. Valg af bestyrelsesmedlemmer (tre) i 1 år:
 13. Valg af en bestyrelsessuppleant i 1 år
 14. Valg af revisor for 1 år
 15. Valg af revisorsuppleant for 1 år
 16. Eventuelt
 17. Stemmeret

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvilke af fremmødte medlemmer. Alle beslutninger træffes ved simple stemmeflerhed, ved ændringer af klubbens Love og Vedtægter dog 2/3 flertal af de fremmødte. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Dog skal der ved valg, afholdes skriftlig afstemning, såfremt blot et medlem kræver det. Stemmeret har ethvert medlem, som ikke er i kontingentrestance, og forældre til medlemmer under 18 år har stemmeret i forhold til antal af indmeldte børn, dog kun en stemme pr. barn, som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun bruges ved personligt fremmøde.Bestyrelsesmedlemmer og revisorer kan vælges blandt nuværende medlemmer, såfremt de inden for generalforsamlingen skriftligt har givet tilsagn om at modtage valg til den gældende post.

 1. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 25% af klubbens medlemmer, eller mindst 25 medlemmer, herunder medregnes forældre til medlemmer under 18 år, skriftligt afviser krav herom. I begge tilfælde skal der angives dagsorden ved den generelle forsamling. Når kravet er rejst, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden der er forløbet 30 dage og med mindst 8 dage varsel.

 1. Bestyrelsens størrelse og ansvar

Bestyrelsen består af i op til 7 medlemmer. Formand, næstformand, og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Disse 7 eller et blandt bestyrelsens medlemmer nedsat forretningsudvalg, lederklubbens daglige virke under ansvar overfor den øvrige bestyrelse samt generalforsamlingen, med hjælp af de nedsatte udvalg. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede og ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen mødes, når formanden finder det nødvendigt, eller hvis 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Dog skal bestyrelsen mødes mindst hver anden måned. Henvis afsender ud via mail til alle medlemmer. Ved formandens fravær leder næstformanden bestyrelsen.Suppleanterne kan af bestyrelsen giver tilladelse til at overvære bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Udtræder et medlem af bestyrelse i året løb indtræder en suppleant i bestyrelsen.

 1. Økonomi - Tegningsregler

Kassereren er ansvarlig for at klubbens regnskaber føres omhyggeligt, specificeret og med nøje kontrol med klubbens aktiver og passiver. Den kontante beholdning må på intet tidpunkt overstige kr. 2.000,-.

Klubbens midler skal indsættes på bankkonti.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Den valgte revisor har på ethvert tidpunkt ret til at kræve regnskaber, bilag og kassebeholdning forevist og gennemgået.

Formanden eller i dennes fravær næstformand og kassereren tegner foreningen økonomisk i fællesskab, ved beløb under kr. 5.000,- dog kun ved kassererens underskrift.

Regnskabet skal forelægges revisoren til gennemgang og godkendelse inden den 1. marts.

Det af bestyrelsen og revisor underskrevne regnskab forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Foreningen forpligtes ved sin underskrift af formand og i dennes fravær næstformand og kasserer i forening. Ved fravær af kasserer kan bestyrelsen give midlertidig fuldmagt til et medlem, således at medlemmer kan udføre kasserens rolle.

Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti hver for sig.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af ​​foreningen til en hver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 1. Karantæne og/eller eksklusion mv

Bestyrelsen kan ved 2/3 flertal idømme et medlem karantæne, i særlige tilfælde eksklusion, såfremt det nødvendige medlemskab skønnes at have skadet klubbens navn og/eller interesser ind og/eller eksternt. En sådan afgørelse kan inden for en måned ankes for en ekstraordinær generalforsamling, så 25% af klubbens medlemmer, eller mindst 25 medlemmer skriftligt kræver dette, eller den kan anke til den førstkommende ordinære generalforsamling.

Hvis et af klubbens medlemmer på fører klubben og udgift, som udløser en bøde udsted af BTDK, har bestyrelsen mulighed for at opkræve beløbet hos medlemmer.

 1. Undtagelser

I tilfælde, hvor disse love viser sig utilstrækkelige, kan bestyrelsen midlertidigt vedtage regler, som skønnes nødvendige for klubbens arbejde.

 1. Klubbens oplysninger

Vedtagelse om klubbens forbedringer eller forandring af dens hjemsted, navn eller formål kan kun ske på en til denne særlige indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Mindst halvdelen af ​​klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og vedtagelse kræver mindst 5/6 af disse stemmer. Er det fornødne antal stemmeberettigede medlemmer ikke til stede, indkøb til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske med 5/6 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Træffes der i henhold til foranstående beslutning om klubbens ophør, tages der samtidig ved simpelt stemmeflertal stilling til, hvorledes afviklingen skal gennemføres. Eventuel resterende skal gå til et, af generalforsamlingen valgt, almennyttigt formål.

 1. Politik vedr. børneattester

Hvem:

Alle trænere og mentorer tilknyttet Brønshøj Bordtennis, som har kontakt til børn og unge under 15 år, skal have ren børneattest for at kunne fortsætte med at være trænere/mentorer i Brønshøj Bordtennis.

Alle trænere, med kontakt til børn og unge under 15 år, der benytter det af Brønshøj Bordtennis lejede lokale er underlagt ovnstående bestemmelse, uanset deres tilhørsforhold til andre klubber, overbygning af Brønshøj Bordtennis eller andre forhold.

Periodisk:

Børneattester trækkes af Brønshøj Bordtennis bestyrelse hvert andet år i ulige år. Dog første gang 1. maj 2018.

Trænere og mentorer der ikke ønsker ovenstående stop automatisk træneraktiviteten i Brønshøj Bordtennis ved først givne lejlighed. Hund senest 3 mdr. efter første forespørgsel om børneattest.

Konsekvens:

Såfremt børneattesten indeholder domme vedr. krænkelse af eller overgreb mod børn, skal ethvert forhold til og samarbejde med træneren / mentoren ophøre med øjeblikkelig virkning.

Der betales ikke nogen form for godtgørelse, for meget betalt medlemskab eller lignende, til træneren / mentoren fra Brønshøj Bordtennis, i tilfælde af bortvisning.

 1. GDPR Privatpolitik i Brønshøj Bordtennis.

Brønshøj Bordtennis skal kræve de gældende regler for GDPR (Privatpolitik). GDPR for Brønshøj Bordtennis skal være tilgængelig på klubbens hjemmeside.

 

Disse reviderede Klublove / Vedtægter er vedtaget på BB`s ordinære generalforsamling onsdag den 16. juni 2021 og træder i stedet for alle tidligere love / vedtægter.

 

Udskriv Email