Udvidet kontaktudvalgsmøde den 2. august 2018

Møde den 2. august 2018 kl. 19 - møde med bestyrelsesformand John Kjær og kontaktudvalget for Senior 60+

Deltagere:
Bestyrelse
:
John Kjær (bestyrelsesformand Brønshøj Bordtennis), Bjarne Coster (bestyrelse – Kasserer), Lis Ahlfors (Bestyrelsessuppleant), Esther Zivadinovic (Bestyrelsessuppleant)

Kontaktudvalg:
Flemming Larsen (formand for kontaktudvalget), Io Christoffersen, Ole Dons, Kirsten Marner, Ole H. Nielsen, Torben Reiff. Endvidere deltog Michael Madsen.

Dagsorden

 1. Opfølgning på den ordinære generalforsamling den 28. marts 2018. Redegørelse for overbygningen mellem København og Brønshøj Bordtennis. Hvilke aftaler er indgået, og hvorledes er aftalerne med hovedsponsor (Penthouse/Level) skruet sammen
 2. Hvad er den aktuelle status vedrørende elitesamarbejdet? Stiga-divisionsholdet og ungdomselitesamarbejdet
 3. Aktuel situation i Brønshøj Bordtennis. Ungdomsafdelingen, Seniorafdelingen (herunder vores hold i divisioner og Østserien). Er Brønshøj Bordtennis i krise?
 4. Hvad mener bestyrelsen om situationen og hvad er bestyrelsen plan
 5. Eventuelt

Flemming - som havde indkaldt mødet - bød velkommen. Flemming understregede at det afgørende var at få Brønshøj B. til at overleve som klub. Klubben har i foråret 2019 75 års jubilæum og har altid været en bordtennisklub, som har tilhørt eliten i dansk bordtennis.

Torben oplyste at det var tale om et udvidet kontaktudvalgsmøde, hvor vi havde inviteret Brønshøj Bordtennis formand. Formålet med mødet var at blive klogere på, hvad der sker i klubben – vi var bekymrede over de krisetegn i Brønshøj Bordtennis og CPH Bordtennis vi havde hørt på vandrørene. Endvidere ønskede vi at følge op på den seneste generalforsamling den 28. marts 2018, hvor medlemmerne var blevet lovet en nærmere redegørelse for overbygningen CPH Bordtennis.

John havde inden mødet fremsendt nogle dokumenter om overbygningen.  Vedtægter for CPH Bordtennis, Sponsoraftale samt et orienteringsnotat til 60+ mødet. På mødet blev der desuden omdelt regnskab for CPH Bordtennis 2016-2017.

Det følgende er ikke et egentligt referat, men en opsummering af væsentlige faktuelle forhold i relation til dagsordenspunkterne og primært et notat til Kontaktudvalget for 60+. John m.fl. får naturligvis også notatet til orientering. Johns bemærkninger på mødet til de enkelte dagsordenspunkter er vedhæftet notatet og fremgår med rød skrift. Der henvises hertil samt til Johns orienteringsnotat til 60+ mødet, som blev tilsendt inden mødet.

Som John ved mødets start oplyste hænger de 4 dagsordenspunkter sammen – det er dog forsøgt at tage punkterne enkeltvis i notatet.

Ad 1. CPH Bordtennis
Vi fik på generalforsamlingen den 28. marts 2018 lovning på en redegørelse om hvorledes Penthouse/Level juridisk og organisatorisk er forbundet med Brønshøj Bordtennis. Det skal nævnes at sponsor Penthouse med virkning for den kommende sæson har skiftet navn til LeVel.

Brønshøj og København Bordtennis indledte i 2008 et elitesamarbejde for de 2 klubbers ungdom. Dette elitesamarbejde blev for sæsonen 2015/2016 udvidet til en formel overbygning CPH Bordtennis med et Stigahold fælles for København og Brønshøj. Overbygningen har bestyrelse/styregruppe bestående af formand, næstformand, kasserer samt yderligere 2 medlemmer, som er udpeget af henholdsvis København BTK og Brønshøj Bordtennis.

Generalforsamlingen i Brønshøj Bordtennis har aldrig taget stilling til etablering af overbygningen med et Stigahold fælles for København og Brønshøj. Det er alene bestyrelsen som har truffet beslutningen og de senere beslutninger vedr. CPH Bordtennis. Overbygningen har nu kørt i 3 sæsoner senest 2017/2018. For sæsonen 2016/2017 indgik CPT Bordtennis en sponsoraftale med Penthouse omfattende et nærmere beskrevet Elite-samarbejde. Der henvises her til sponsoraftalen, som John har sendt til kontaktudvalget i 60+ forud for mødet.

Hvad er status:
1) Der foreligger en vedtægt for CPH Bordtennis (Stiftet på generalforsamling den 26.06.2018). Den er forældet, ikke relevant og man lever ikke efter vedtægtens bestemmelser, som bl.a. foreskriver at der årligt skal indkaldes til ordinær generalforsamling samt at alle medlemmer i de 2 moderklubber er medlemmer af CPH. Der blev dog afholdt en ordinær generalforsamling i CPH den 21.09.2016, hvor der var medlemsadgang og blev orienteret om overbygning, sponsor Penthouse og elite-samarbejdet.

2) Med henblik på den kommende sæson 2018/2019 er det besluttet 1) at udvide overbygningssamarbejdet med en tredje klub LeVel AC (det gamle Penthouse Østserie hold). Det er desuden besluttet 2) at samle alle divisionsholdene i CPH Bordtennis. Beslutningerne om en klub mere i CPH Bordtennis og lægge alle divisionsholdene under CPH Bordtennis tog Brønshøj Bordtennis bestyrelse udenfor et bestyrelsesmøde (??). Med virkning fra 1. august 2017 blev der 3) etableret Level Academy med en målsætning om at tilknytte 20 ungdomsspillere.

3) På mødet 2.08.2018 blev der omdelt regnskab for CPH for regnskabsåret 2016/2017. Alle udgifter til driften af overbygningen herunder løn til spillere indgår i regnskabet. Det er oplyst at Brønshøj Bordtennis ikke er juridisk og økonomisk forpligtet med andet end det årlige ”kontingent” på ca. 35.000 kr. Det kan man spørge sig selv om hvorvidt det holder i byretten, hvis CPH kommer i økonomisk krise.

Problemer:

 1. Der foreligger tilsyneladende ikke en aktuel og gældende vedtægt
 2. Sponsoraftalen gælder kun for sæsonen 2016/2017. Aftalen er tilsyneladende videreført men foreligger så vidt oplyst ikke på skrift. (begrundelse travlhed og manglende ledelsesressourcer)
 3. De væsentlige beslutninger i forsommeren 2018 om udvidelse af overbygningssamarbejdet, jf. pkt 2 under status har ikke været besluttet af Brønshøj Bordtennis generalforsamling. Brønshøj Bordtennis er som konsekvens heraf blevet reduceret fra at være en eliteklub til alene at blive en motionsklub uden elite med en seniorafdeling - som kun omfatter serieklubhold (serie 1 til serie 3) - en nødlidende ungdomsafdeling samt en 60+ afdeling.
 4. Alle beslutninger vedr. CPH er truffet uden inddragelse af medlemmerne (BBs generalforsamling).

Ad 2.  Status vedrørende elitesamarbejdet i CPH Bordtennis

Hele eliten fra Brønshøj og i mindre omfang København har forladt klubberne inden 1. juni 2018 med virkning fra den kommende sæson 2018/2019 og meldt sig i andre klubber. Det gælder hele Stigaholdet fra sidste sæson samt også de bedste reserver fra Brønshøj dvs. Brønshøjs 1. divisionshold, som vandt 1. division i sæsonen 2017/2018. Det samme gælder Herre junior divisionsholdet (blev nr. 2 i sidste sæson), hvor alle Brønshøj spillerne fra sidste sæson er skiftet til andre klubber. Nedenstående spillere har spillet på Brønshøj licens og stillet op som sådan til junior- og senior- danmarksmesterskaber. De vandt rigtig mange medaljer i sidste sæson.

Det er et krav i relation til et overbygningshold, at spillerne skal være medlem af en af moderklubberne, og at de skal have licens i de pågældende klubber. Det er kun Thomas, Kasper Schübeler og Isabel og måske også Thor som kan kaldes rigtige brønshøjere. Mange af de andre spillere har shoppet rundt mellem klubber efter hvor de kan opnå de bedste vilkår.

Fra den kommende sæson er der ikke længere spillere i CPH som spiller på Brønshøj licens, og som vi kender i Brønshøj Bordtennis. Det skal dog for en ordens skyld nævnes at Anders Lind og Sophie Walløe stadig stiller op på Brønshøj licens til Danmarksmesterskaber (de spiller i henholdsvis Tyskland og Malmø i Sverige).

Herre junior divisionsholdet stiller ikke op i den kommende sæson i Danmarksturneringen.

Klubskifter for sæson 2018/2019:

Stiga og herre junior

1.       Division mv.

Morten Hyrup (fra BB til Odense)

Christian Kongsgaard (fra BB til Virum)

Thor B. Christiansen (fra BB til Herlev)

Mikkel Emborg (fra BB til Virum)

Matin Buch Andersen (fra BB til Hillerød)

Benjamin Karl Nielsen (fra BB til Amager)

 

Thomas Jensen (fra BB til Dragør)

Kasper Weinrich Schübeler (fra BB til Dragør)

Isabel Nørlem (fra Brønshøj til Amager)

Kasper Sternberg (skift fra København BTK til Herlev) – Stigaholdet og derfor nævnt

 

 

 

Problemer:

 1. Det er klart at CPH er i krise hvor der skal hyres spillere til alle elitehold for den kommende sæson. Der er planlagt at leje svenske spillere til Stigaholdet. Krisen er bl.a. opstået som følge af diskussion med spillerne om økonomi samt krav til spillerne om at skulle levere træning i det nyetablerede Level Academy.
 2. Det er ligesom lidt svært at få øje på Brønshøj i overbygningen CPH Bordtennis. At det er besluttet at samle alle divisionsholdene i CPH Bordtennis gør kun ondt værre. Det betyder at 1. divisionsholdet og 3. divisionsholdet (2. divisionsholdet rykkede ned i 3. division efter sidste sæson) forsvinder fra Brønshøj, som herefter kun vil være en motionsklub uden elite med en seniorafdeling - som i den kommende sæson vil stille op med serieklubhold serie 1 til serie 3 - en nødlidende ungdomsafdeling samt en 60+ afdeling.
 3. Med optagelse af en tredje klub LeVel AC i overbygningen vil der ikke være hindringer for at alle spillere i overbygningen vælger at melde sig ind i LeVel AC i stedet for BB/KBTK og tegner licens i den klub. I hvert fald er der ikke længere et naturligt tilhørsforhold til Brønshøj Bordtennis og måske heller ikke til KBTK, da det er svært at se BB som en del af fødekæden til CPH.
 4. Der optages også spillere fra andre klubber end BB og KBTK i LeVel Academy mod betaling. Det er oplyst af flere af ungdomspillerne som har meldt sig i andre klubber har fået disse klubber til at betale gebyret (vist på 9.000 kr/år) for at være med i LeVel Academy. Virker helt bagvendt.
 5. Level Academy er forudset at få officiel træningstid mandag, onsdag og fredag fra kl. 17.30-19.30 i vores lokale i Grøndal Multicenter. Medlemmerne i LeVel Academy forudsættes at betale halvt kontingent som deles mellem BB og KBTK. Desuden spilles officielle kampe i Brønshøjs lokaler.
 6. Er det i orden at Brønshøj Bordtennis ændres så omfattende uden en medlemsdiskussion på en generalforsamling?


Ad 3. Brønshøj Bordtennis

Er klubben i akut krise? Dvs. en ungdomsafdeling som smuldrer samt en seniorafdeling, som også er nødlidende i hvert fald i toppen – efter afvikling af divisionsholdene.

Ungdomsafdelingen mangler Ungdomsleder

Der mangler ressourcer til kommunikation hjemmeside og facebook samt til presse og rekruttering

Og nok også en træner til seniorafdelingens B-gruppe, som spiller mandag.

Ledelsesarbejdet hænger på for få personer.

Ad 4. Bestyrelsens plan

Det virker som om bestyrelsen har opgivet ”det gamle Brønshøj” og søger at løse klubbens problemer med at lade CPH overtage hele vores elite. Måske kan man få CPH til at hjælpe med ungdomstræning i Brønshøj Bordtennis mod betaling.

Ad 1-4. Konklusion

 • Juridisk er CPH ubeskrevet i klare skriftlige aftaler og overbygningen er blevet sat i søen uden medlemsopbakning i form af generalforsamlingsbeslutninger.
 • Med udvidelsen af overbygningssamarbejdet i foråret 2018 ændrer projektet fuldstændigt karakter og Brønshøj ændrer sig fra at være en eliteklub til kun at være en motionsklub uden elite.
 • Man kan stille spørgsmålet om CPH Bordtennis tilfører Brønshøj Bordtennis noget som helst som klub. Vi har skilt os af med vores elite og går en usikker fremtid i møde, hvor også klublokalet er i spil.

Ad 5. Eventuelt

Torben henviste til mail af 9. april 2018 til bestyrelsen/v Bjarne, hvor det foreslås at klubben fremover betaler kontingent som 60+ for vores 4 trænere i de sæsoner de træner os samt at det bogføres som en 60+ udgiftspost. Vi betalte kontingent for Lars Møller i 2018-1 men mener det rigtige vil være at klubben tager over og på den måde anerkender vores trænere og det betydelige arbejde de udfører.

Lis syntes at det ville være en god ide at kontaktudvalget mødtes med bestyrelsen 1-2 gange om året for at drøfte hvad der kunne være af emner af fælles interesse.

Ole Dons fandt at hjemmesiden var under alt kritik.

 

Torben Reiff den 5. august 2018

Udskriv Email