Vedtægter

Vedtægter for Brønshøj Bordtennis

1. Navn og Hjemsted
Klubbens navn er Brønshøj Bordtennis af 1. marts 1944.
Hjemsted for klubben er Københavns kommune.
Brønshøj Bordtennis er medlem af Dansk Idrætsforbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og
Bordtennis Danmark og følger dermed lovene i disse forbund.

2. Formål
Klubbens formål er gennem en ungdoms- senior- og 60+ afdeling at fremme interessen for bordtennis
samt at udbrede kendskabet til og give instruktion i bordtennis.

3. Ind- og udmeldelse
Klubben består af aktive og passive medlemmer. En indmeldelse er bindende, dog kan ingen betragtes
som værende medlem med de dertil hørende rettigheder og pligter, før kontingent er betalt. Udmeldelse
skal ske ved skiftlig henvendelse til kassereren med mindst 14 dages varsel senest 15. august for at få
virkning for den næste kontingentperiode. Et eventuelt skyldigt kontingent skal betales i forbindelse
med udmeldelsen.

4. Kontingent
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Årligt kontingent erlægges forud pr. 1. september. Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent 14
dage efter betalingsfristens udløb, som er 14. september, sendes et rykkerbrev med et gebyr på kr.
150,-.
Er det samlede beløb ikke betalt efter yderligere 14 dage sendes rykkerbrev nr. to med et gebyr på
kr.150,-.
Er der ikke betalt 14 dage efter rykkerbrev nr. to, vil bestyrelsen ekskludere medlemmet. Endvidere vil
den pågældende blive spærret i BTDK.
Fornyet optagelse kan i så fald kun ske ved betaling af den skyldige gæld. Bestyrelsen har mulighed for
at fritage et medlem, der skriftligt og begrundet ansøger herom, for kontingentbetaling for maksimalt et
år ad gangen.

5. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i enhver henseende. Den årlige, ordinære
generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned. Generalforsamlingen skal indkaldes med
mindst 21 dages varsel med angivelse af tid, sted, dagsorden og det reviderede årsregnskab
vedlægges. Forslag fra medlemmerne der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Indkaldelsen sendes ud på mail til alle medlemmer. Dagsordenen skal indeholde en specificeret
angivelse af de punkter, der ønskes behandlet og de fuldstændige forslag skal sammen med eventuelle
medlemsforslag sendes ud på mail til alle medlemmer mindst 4 dage før generalforsamlingen.

6. Dagsorden
Dagsordenen ved de ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Bestyrelsens beretning inkl. udvalgene
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af formand for 2 år (lige år)
9. Valg af næstformand for 2 år (ulige år)
10. Valg af kasserer for 2 år (ulige år)
11. Valg af sekretær for 2 år (lige år)
12. Valg af bestyrelsesmedlemmer (tre) for 1 år:
13. Valg af en bestyrelsessuppleant for 1 år
14. Valg af revisor for 1 år
15. Valg af revisorsuppleant for 1 år
16. Eventuelt

7. Stemmeret
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle beslutninger
træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved ændringer af klubbens vedtægter dog med 2/3 flertal af de
fremmødte. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Dog skal der ved valg afholdes skriftlig
afstemning, såfremt blot èt medlem kræver det. Stemmeret har ethvert medlem, som ikke er i
kontingentrestance, og forældre til medlemmer under 18 år har stemmeret i forhold til antal af indmeldte
børn, dog kun en stemme pr. barn, som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun bruges ved
personligt fremmøde. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer kan vælges blandt fraværende medlemmer,
såfremt de inden generalforsamlingen skriftligt har givet tilsagn om at modtage valg til den gældende
post.

8. Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 25% af
klubbens medlemmer, eller mindst 25 medlemmer, herunder medregnes forældre til medlemmer under 18
år, skriftligt rejser krav herom. I begge tilfælde skal der angives dagsorden ved den pågældende
generalforsamling. Når kravet er rejst, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes, inden der er
forløbet 30 dage og med mindst 8 dages varsel.

9. Bestyrelsens størrelse og ansvar
Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer. Formand, næstformand, og øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Disse 7 eller et blandt bestyrelsens medlemmer nedsat forretningsudvalg, leder klubbens daglige virke
under ansvar overfor den øvrige bestyrelse samt generalforsamlingen, med hjælp af de nedsatte
udvalg. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede og ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende. Bestyrelsen mødes, når formanden finder det nødvendigt, eller hvis 3
bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Dog skal bestyrelsen mødes mindst hver anden måned. Referatet
sendes ud via mail til alle medlemmer. Ved formandens fravær leder næstformanden bestyrelsen.
Suppleanten kan af bestyrelsen gives tilladelse til at overvære bestyrelsesmøderne, dog uden
stemmeret.
Udtræder et medlem af bestyrelsen i årets løb indtræder suppleanten i bestyrelsen.

10. Økonomi – Tegningsregler
Kassereren er ansvarlig for, at klubbens regnskaber føres omhyggeligt, specificeret og med nøje
kontrol med klubbens aktiver og passiver. Den kontante beholdning må på intet tidpunkt overstige kr.
2.000,-.
Klubbens midler skal indsættes på bankkonti.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Den valgte revisor har på ethvert tidpunkt ret til at kræve regnskaber, bilag og kassebeholdning forevist
og gennemgået.
Formanden eller i dennes fravær næstformanden og kassereren tegner foreningen økonomisk i
fællesskab, ved beløb under kr. 5.000,- dog kun ved kassererens underskrift.
Regnskabet skal forelægges revisoren til gennemgang og godkendelse inden den 1. maj.
Det af bestyrelsen og revisor underskrevne regnskab forelægges til godkendelse på den ordinære
generalforsamling.
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af formand og i dennes fravær næstformand og kasserer i
fællesskab. Ved fravær af kasserer kan bestyrelsen give midlertidig fuldmagt til et medlem, således at
medlemmet kan udføre kassererens rolle.
Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens
bankkonti hver for sig.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til en hver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

11. Karantæne og/eller eksklusion m.v.
Bestyrelsen kan ved 2/3 flertal idømme et medlem karantæne, i særlige tilfælde eksklusion, såfremt det
pågældende medlem skønnes at have skadet klubbens navn og/eller interesser internt og/eller eksternt. En
sådan afgørelse kan inden for en måned ankes for en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 25% af
klubbens medlemmer, eller mindst 25 medlemmer skriftligt kræver dette, eller den kan ankes til den
førstkommende ordinære generalforsamling.
Dersom et af klubbens medlemmer påfører klubben en udgift, som udløser en bøde udstedt af BTDK, har
bestyrelsen mulighed for at opkræve beløbet hos medlemmet.

12. Undtagelser
I tilfælde, hvor disse vedtægter viser sig utilstrækkelige, kan bestyrelsen midlertidigt vedtage regler,
som skønnes nødvendige for klubbens arbejde.

13. Klubbens opløsning
Vedtagelse om klubbens opløsning eller forandring af dens hjemsted, navn eller formål kan kun ske på
en til dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Mindst halvdelen af klubbens
stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og vedtagelse kræver mindst 5/6 af disse stemmer.
Er det fornødne antal stemmeberettigede medlemmer ikke til stede, indkaldes til en ny ekstraordinær
generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske med 5/6 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Træffes der i henhold til foranstående beslutning om
klubbens ophør, tages der samtidig ved simpelt stemmeflertal stilling til, hvorledes afviklingen skal
gennemføres. Eventuelle resterende aktiver skal gå til et, af generalforsamlingen valgt, almennyttigt
formål.

14. Politik vedr. børneattester
Hvem:
Inden ansættelse/tiltrædelse af træner/mentor, som har kontakt med børn og unge under 15 år, skal
Brønshøj Bordtennis ansøge om børneattest, før træner og mentor kan virke i klubben.
Alle trænere og mentorer tilknyttet Brønshøj Bordtennis, som har kontakt til børn og unge under 15 år,
skal have ren børneattest for at kunne fortsætte med at være træner/mentor i Brønshøj Bordtennis.
Alle trænere med kontakt til børn og unge under 15 år, der benytter det af Brønshøj Bordtennis lejede
lokale, er underlagt ovenstående bestemmelse, uanset deres tilhørsforhold til andre klubber,
overbygning af Brønshøj Bordtennis eller andre forhold.
Periodisk:
Børneattester trækkes af Brønshøj Bordtennis bestyrelse hvert andet år i ulige år. Dog første gang 1.
maj 2018.
Trænere og mentorer, der ikke ønsker ovenstående, stopper automatisk træneraktiviteten i Brønshøj
Bordtennis ved først givne lejlighed. Dog senest 3 mdr. efter første forespørgsel om børneattest.
Konsekvens:
Såfremt børneattesten indeholder domme vedr. krænkelse af eller overgreb mod børn, skal ethvert
forhold til og samarbejde med træneren/mentoren ophøre med øjeblikkelig virkning.
Der betales ikke nogen form for godtgørelse, for meget betalt medlemskab eller lignende, til
træneren/mentoren fra Brønshøj Bordtennis, i tilfælde af bortvisning.

15. Politik
Formål: Alle skal føle sig trygge og velkomne i Brønshøj Bordtennis.
Alle ledere/trænere/forældre og medlemmer optræder med respekt for hinanden. Herunder at ingen bruger
sin autoritet til at begå krænkelser mod andre – det være sig fysiske krænkelser (fx uønskede berøringer)
som psykiske krænkelser (fx kommentarer om udseende/nedladende bemærkninger).

16. GDPR Privatpolitik i Brønshøj Bordtennis
Brønshøj Bordtennis skal opfylde de gældende regler for GDPR (Privatpolitik).
GDPR for Brønshøj Bordtennis er tilgængelig på klubbens hjemmeside.

Disse reviderede vedtægter er vedtaget på BB`s ordinære generalforsamling mandag den 13. maj 2024
og træder i stedet for alle tidligere vedtægter.