Referat fra medlemsmøde i 60+ den 5. september 2018

Referat fra medlemsmøde i Senior 60+ onsdag den 5. september 2018 i Grøndal Multicenter

35 medlemmer fra Senior 60+ i Brønshøj Bordtennis deltog i medlemsmødet som medlemmerne var inviteret til ved mail af 21. august 2018

Flemming bød velkommen til medlemsmødet. Han ville alene holde styr på talerækken, så alle kunne komme til orde.

  1. Orientering om den aktuelle situation og fremtiden. Hvad det betyder for Senior 60+.

Torben nævnte indledningsvist, at mødet primært handler om Brønshøj Bordtennis og fremtiden for 60+. Herunder vores relationer til overbygningssamarbejdet CPH Bordtennis, som er et elitesamarbejde mellem Brønshøj Bordtennis og København BTK. 

Kontaktudvalget synes der er store problemer m.h.t. CPH- overbygningen og klubbens ve og vel i øvrigt. Alle de elite-spillere som i sidste sæson var Brønshøj-spillere er forsvundet fra Stigadivisionsholdet og Ungdomsdivisionsholdet. Divisionsholdene - dvs. vores 1. divisionshold og 3. divisionshold - er senest også blevet en del af overbygningen. Brønshøj Bordtennis er herved reduceret til en motionsklub uden elite og med en nødlidende ungdomsafdeling. Der har over de sidste par år reelt været tale om en langsom nedlæggelse af Brønshøj Bordtennis, som den bordtennisklub vi har kendt og været medlem af. Hertil kommer etablering af LEVEL Academy, som afløser det hidtidige ungdomselitesamarbejde og reelt er et uafhængigt elitetræningscenter, som er åben for alle klubber i hovedstadsområdet. For den kommende sæson er der tale om meget store ændringer, som har stor betydning for medlemmerne i Brønshøj, da holdene i CPH – pt Stigadivisionsholdet og divisionsholdene, som nu er en del af overbygningen, har fri adgang til vores lokale til træning og kampe, og LEVEL Academy har fået skemalagt faste træningstider i Brønshøjs lokaler.

(Der henvises i øvrigt til CPHs notat ”CPH Bordtennis – vi gør hinanden bedre”, som er udsendt til samtlige medlemmer i Brønshøj Bordtennis ved mail den 5. september 2018)

Kontaktudvalget ønsker en medlemsdrøftelse herom på en ordentlig måde – der er et kæmpemæssigt demokratisk underskud – fordi overbygningen aldrig har været bakket op af medlemmerne i form af en drøftelse og beslutninger på BBs generalforsamlinger. Ligesom de nye omfattende tiltag for sæsonen 2018/19 er sket hen over hovedet på vores medlemmer.

Bjarne oplyste at CPH Bordtennis senest har sammensat et Stigadivisionshold af unge svenskere og at 1. divisionsholdet også ville blive besat med svenskere. Man havde været i en slags nødsituation, og det har været nødvendigt at få alt omkring Stiga- og divisionsholdene på plads inden 1. juni, hvor holdene skulle tilmeldes DBTU. Der er igangsat et ambitiøst projekt for at styrke Brønshøjs ungdomsafdeling med dygtige trænere, et tiltag som man forventer sig meget af. Alle ungdomsspillere i LEVEL Academy skal være medlemmer i Brønshøj Bordtennis og København BTK og betale halvt kontingent til hver af de 2 klubber, således at de kan træne i de 2 klubbers lokaler. De fleste LEVEL Academy medlemmer har A-licens i andre klubber og er kun medlem hos os, fordi de træner i LEVEL Academy.

Esther bad om at bestyrelsen kunne få ro til at gennemføre de igangsatte tiltag på ungdomsområdet, og at der derfor ikke blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Efter en ordveksling mellem Bjarne og Mikael blev det konstateret at den seneste sponsoraftale med Penthouse (nu Level) udløb pr. 31.07.2017. Der er tilsyneladende ikke indgået en ny skriftlig sponsoraftale mellem Level og CPH.

Flere medlemmer bl.a. Gert og Jørgen Jensen anførte kommunikationsproblemer som en formentlig hovedårsag til den aktuelle situation i relation til CPH. De anbefalede at vi prioriterer kommunikation med vores egen bestyrelse og CPHs bestyrelse.

  1. Løsningsmuligheder

Kontaktudvalget finder, at man bør tage en drøftelse med alle medlemmer i Brønshøj Bordtennis og vil derfor foreslå indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, så medlemmerne en gang for alle får taget stilling til overbygningssamarbejdet. Ønsker medlemmerne en elite overbygning i den aktuelle form, bør vi stille krav til overbygningssamarbejdet eller bør vi helt træde ud af samarbejdet. Det helt afgørende er at få orden i eget hus.

Det måtte konstateres, at der er rod omkring Brønshøj Bordtennis vedtægt. Den vedtægt som er gældende, er den vedtægt, som blev vedtaget på Brønshøjs ordinære generalforsamling den 26. marts 2013 med de ændringer, som blev vedtaget på Brønshøjs seneste ordinære generalforsamling den 28. marts 2018. Vedtægten fra 2013 er blevet slettet på klubbens hjemmeside uden at være blevet erstattet af den nyligt vedtagne. (Mikael har et print dateret 5. januar 2018 af vedtægten fra 2013 fra hjemmesiden, hvor reglerne for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling er 25 medlemmer). Det som Bjarne har indleveret til Københavns kommune er derfor forkert og ikke i overensstemmelse med den vedtægt, som er vedtaget af Brønshøjs generalforsamling.

Vi drøftede længe spørgsmålet om en ekstraordinær generalforsamling og det endte med at medlemmerne i 60+ ikke ønskede at indkalde en sådan. I stedet støttede medlemmerne den alternative løsning i dagsordenen til medlemsmødet:

  • En kraftig henstilling til bestyrelsen om at den frem til den ordinære generalforsamling i marts 2019 får beskrevet det gældende aftalegrundlag for overbygningen. Vi ønsker desuden at klubbens medlemmer på generalforsamlingen i marts 2019 træffer beslutning om hvorvidt overbygningssamarbejdet skal fortsætte i sæsonen 2019-2020
  • Det giver bestyrelsen arbejdsro til at få de igangsatte tiltag i god gænge om at styrke Brønshøjs ungdomsafdeling med betalte trænere samt unge hjælpetrænere fra LEVEL Academy.

Inden man på medlemsmødet nåede frem til ovennævnte resultat af mødet, var der mange konstruktive indlæg fra 60+ medlemmerne. I bund og grund er vore primære interesse at spille bordtennis og vores træningstider er ikke umiddelbart truet af CPH eller Københavns kommune. Men det er helt afgørende for Brønshøj og lokalet er at vi får flere ungdomsmedlemmer. Det er Brønshøj Bordtennis som aftaler træningstider med kommunen.

Det var så de væsentligste drøftelser på medlemsmødet

/Torben Reiff den 6.09.2018

 

Kontaktudvalgets bemærkninger til mødet

  • Kontaktudvalget er enig i at bestyrelsen får arbejdsro frem til næste ordinære generalforsamling i marts 2019. Vi håber at der kommer styr på såvel aftalegrundlag for CPH, samt at det lykkes med at revitalisere ungdomsafdelingen i Brønshøj Bordtennis.
  • Vi synes det er en skam, at vi ikke hurtigst muligt får taget hul på at drøfte overbygning og Brønshøj Bordtennis fremtid med alle klubbens medlemmer. Medlemsopbakning til alle væsentlige tiltag i klubben er efter vores opfattelse helt nødvendig. Det store demokratiske underskud går nemlig ikke væk af sig selv.
  • Kontaktudvalget henstiller kraftigt til bestyrelsen, at man kan finde den rigtige vedtægt på hjemmesiden dvs. den vedtægt som blev godkendt på Brønshøj Bordtennis ordinære generalforsamling den 28. marts 2018, og som erstatter vedtægt godkendt den 26. marts 2013. Samt at denne vedtægt indsendes til Københavns kommune.
  • Endelig henstiller kontaktudvalget kraftigt til bestyrelsen at siden med træningstider, som fremgår af hjemmesiden aktualiseres for sæsonen 2018/19 (den oversigt som fremgår af hjemmesiden er fra sæsonen 2016/17 og derfor dybt forældet). Klare linjer omkring træningstider er meget vigtig, og der hersker pt stor usikkerhed herom.

 

Lidt info fra den ordinære generalforsamling i CPH Bordtennis samme aften

Almindelig enighed om at det var uheldigt med datosammenfald af de 2 møder. Indkaldelse til CPHs generalforsamling er sket ved mail til alle klubbens medlemmer ved mail af 22. august 2018. Ifølge CPHs vedtægt §7, stk.2 skal der indkaldes til ordinær generalforsamling i august/september. Medlemmerne skal skriftligt indkaldes til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel.

Der deltog 9 personer i generalforsamlingen ud over bestyrelse og revisor deltog der kun 3 almindelige medlemmer. Mikael Madsen, Susanne Berg (Sanne) og Lis Alfors, som er suppleant til Brønshøjs bestyrelse.

Det viste sig at der har været afholdt en anden ordinær generalforsamling i CPH Bordtennis den 11. april 2018 (referat blev uddelt på mødet). Som nævnt ovenfor er denne GF ikke i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse om tidspunkt for ordinær generalforsamling. Yderligere er den indkaldt totalt i modstrid med vedtægten nemlig en indkaldelse på Penthouse Copenhagens facebookside, jf. klip fra facebooksiden. Det er helt ude i hampen. Totalt ugyldig.

På generalforsamlingen den 5. september 2018 var der godkendelse af regnskab på dagsordenen. Regnskabet var ikke færdigt og ikke revideret og med mange grå områder, som ikke var på plads. Hvorfor djævlen afholder man en ordinær generalforsamling i begyndelsen af september, når man ikke er færdig med regnskabsbehandlingen, og man har hele september måned til sin rådighed.

Udskriv Email